נקיון ירושלים

שוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום.

בבלי, בבא מציעא, כו, ע”א