פריחת ההרים מבשרת גאולה

אמר רבי אבא: אין לך קץ (סימן גאולה) מגולה (וברור) מזה שנאמר: “ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא” (יחזקאל ל”ו)

רש”י: שתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין
לך קץ מגולה מזה.