שביתה- תיקון העשיה

מפ’ ויקהל פקודי נשכח ממני רק המעט אשר נזכרתי
בפרשת ויקהל כו’ אלה הדברים אשר צוה ה’ לעשות. אם כי השבת הוא השביתה ממלאכה. אעפ”כ הוא תיקון העשיה. כי ביטולו של דבר זה קיומו. ע”י שהמעשים מתבטלים בבוא יום השבת. עי”ז הוא דבר של קיימא. וז”ש רש”י שיהי’ כאלו כל מלאכתך עשוי’ כו’. שבאמת נעשה ונתקן ע”י השבת כל מה שנחסר ע”י מניעת המלאכה בשבת ויכולה שתרחם. :