תפילה על המים

קול ה’ על המים

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן דוד ושלמה, ואמהותינו שרה, רבקה רחל ולאה – הוא יברך אותנו ואת כל עם ישראל בשפע טוב וברכה, ויביאנו אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר.

ומי שברא עולמו בחכמה, ויצר את השמים ואת הארץ, עליונים ותחתונים, וברא באדם כל מה שברא בעולמו, הוא ירחם על בריאתו ועל ברואיו ויברך אותנו ויצילנו מקידור החמה, ויסייע בעדנו להביא מזור ומרפא לעולמנו. תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה, ויתקיים בנו מקרא שכתוב ‘ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה’.

ובכן תרחם עלינו, ותתן הגשם והמטר בעתו ובזמנו, ולא תעצר השמים מן המטר בכל עת שהעולם צריכין לו, ויקויים מקרא שכתוב: ‘ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם’. ותשגיח ברחמיך הרבים שיעלו כל האדים מן הארץ לטובה, שיהיו נעשים מן האדים תמיד גשמי ברכה ונדבה בעתם ובזמנם, ולא יתהפכו האדים לשפיכת דמים חס ושלום.

אבינו שבשמים, ריבון כל העולמים, זכנו לעזוב בורות בארות נשברים אשר לא יכילו המים, ולהגיע עדיך, עדי מקור מים חיים להחיות בהם נפשותינו, ולהמשיך עלינו ועל כל עמך ישראל חכמה וחסד ממעיינות עליונים ותחתונים, וזרוק עלינו מים טהורים וניטהר.

ונזכה לראות בבניין בית מקדשך במהרה וברחמים, ויצאו ממנו המים אל הגלילה הקדמונה על הערבה, ובאו הימה ונרפאו וריפאו המים. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ, אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה, כי באו שמה המים האלה וירפאו. וחי כל אשר יבוא שמה הנחל.