תפילת הנוטעים

אבינו שבשמים
בונה ציון וירושלים
ומכונן מלכות ישראל.
השקיפה ממעון קדשך מן השמים
וברך את עמך את ישראל
ואת האדמה אשר נתת לנו
כאשר נשבעת לאבותינו

רצה יי ארצך
והשפע עליה מטוב חסדך.
תן טל לברכה
וגשמי רצון הורד בעתם
לרוות הרי ישראל ועמקיה
ולהשקות בהם כל צמח ועץ.
ונטיעות אלה
אשר אנחנו נוטעים לפניך היום
העמק שרשיהם וגדל פארם
למען יפרחו לרצון
בתוך שאר עצי ישראל
לברכה ולתפארה.

וחזק ידי כל אחינו
העמלים בעבודת אדמת הקדש
ובהפרחת שממתה.
ברך יי חילם
ופעל ידם תרצה.

אמן