תשמור על העולם ילד

 האדם מצווה על שמירת עולמו של הקב”ה
1. עייני בפרשת בראשית, ספר בראשית פרק א’ פסוקים כו-כח.
על פי הפסוק, איזה רשות נותן הקב”ה לבני האדם?

2. המשיכי לפסוק כ”ט.
מה ה’ נותן לבני האדם?

3. עייני בפרק ב’ פסוק ט”ו.
מהם שני התפקידים שבני האדם חייבים למלא בעולם?
מה לדעתך כולל כל אחד מן התפקידים האלה?

4. קראי בספר תהלים, פרק ח (התמקדי בפסוקים ה-ז)
מהו הרשות שה’ נותן לבני האדם?
האם זה מזכיר לך אחד מן הפסוקים שלמדת בספר בראשית? איזה פסוק?

5. עייני בספר קהלת, פרק ז פסוק יג.
ספר קהלת: אחד מחמשת המגילות שבכתובים. נכתב על ידי שלמה המלך, “החכם מכל אדם”.
באורי מילים:
מעשה האלקים=מה שהקב”ה ברא
עותו=עיוות אותו=קלקל אותו.
איזו עצה נותן המלך שלמה (כותב המגילה) ביחס לשמירה על הטבע?

6. למדו את דברי המדרש בקהלת רבתי, פרשה ז’ סימן כ”ח:

“ראה את מעשה האלקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עותו”. בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי לכבודך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך.

לצורך מי ברא ה’ את העצים ואת הצמחים, על פי המדרש?
נסי למצוא במדרש שתי סיבות לשמור על הטבע. אחד שמתייחס לאדם, ואחד שמתייחס להקב”ה.

7. עייני בפרשת בהר, ספר ויקרא פרק כ”ה פסוק כ”ג
מהן ההשלכות של הביטוי “כי לי הארץ” בקשר לשמירה על הטבע?
לאיזה משתי הסיבות שמצאתן במדרש בשאלה 6, שייך הביטוי הזה?

8. האם לדעתכן אנחנו כבני אדם עומדים היום בציפיות של ה’ לשמירה על העולם? שוחחי על כך עם החברותא שלך וסכמו בכתב את הרעיונות שעלו בשיחתכן!

9. מה לדעתכן אנחנו יכולות לעשות כדי לשמור על הטבע? שוחחי על כך עם החברותא שלך וסכמו בכתב את הרעיונות שעלו בשיחתכן!
 

 

משימה!
כתבי סיפור קצר על אדם או אנשים
שקלקלו או תיקנו משהו בטבע.
כיד דמיונך!